Економічна ефективність технічного переозброєння прокатного цеху

300 руб.

Вам необходимо авторизоваться чтобы совершать покупки
После покупки готовой работы, при необходимости вы можете повысить уникальность этой работы до 75-100% с помощью сервиса Антиплагиат Экспресс

Информация о работе

Курсовая работа
Экономика предприятия
19
НМетАУ
Экономика предприятия
4
2016

Введение

ВСТУП
Формування національної економіки на засадах самостійного розвитку зумовило комплекс проблем, серед яких особливе місце належить інвестиціям в основний капітал, що відтворюють і оновлюють матеріально-технічний потенціал галузей. Водночас, в економіці України в останні роки спостерігався спад інвестиційної активності, що зумовлено рядом факторів економічного, організаційного та соціального характеру. В результаті знизалась рентабельність підприємств базових галузей промисловості, погіршився їх фінансовий стан та конкурентоспроможність.
На сучасному етапі розвитку економіки загострилася необхідність вдосконалення економічного механізму щодо здійснення інвестицій та розробки методик оцінки інвестиційних проектів на діючих підприємствах. Для них більш важливою проблемою є оцінка ефективності інвестування в реконструкцію і технічне переозброєння підприємств та їх фінансового забезпечення.
Актуальною стає розробка такої аналітичної системи дослідження інвестицій підприємств, яка б поєднувала використання багаторічного досвіду світової економіки з урахуванням особливостей розвитку вітчизняної обліково-аналітичної теорії та практики. Саме ці тези і забезпечують актуальність даного дослідження як з теоретичної сторони так і з практичної.
Метою даної роботи є дослідження ефективності технічного переозброєння підприємства та аналіз методів оцінки інвестиційних проектів, як з теоретичної сторони, так і з практичної сторони.
Для досягнення вказаної мети необхідно виконати наступні завдання:
- провести розрахунки з дослідження ефективності технічного переозброєння підприємства та аналізу методів оцінки інвестиційних проектів на основі розрахункових даних.

Содержание

ЗМІСТ
стор.
ВСТУП 3
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА ВИХІДНІ ДАНІ 4
2. ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ 7
3. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ 8
4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ 14
4.1. Визначення інвестиційних потреб на здійснення проектних рішень 14
4.2. Порівняння ТЕП роботи цеху з урахуванням проектних рішень 17
ВИСНОВКИ 18
ЛІТЕРАТУРА 19
Додаток Б 20

Список литературы

ЛІТЕРАТУРА

1. Афанасьєв М.В., Плоха О.Б. Економікапідприємства: навч.- метод. посіб. / М.В. Афанасьєв, О.Б. Плоха / Харківськийнаціональнийекономічний ун-т. – Х.: Інжек, 2007. – 320 с.
2. Бойчик І.М. Економікапідприємства. Навч. посібник / І.М. Бойчик. – К.: Атіка, 2004. – 480 с.
3. Гетьман О.О. Економікапідприємства: навчальнийпосібник / О.О.Гетьман, В.М.Шаповал. – 2-е вид. – К.: ЦУЛ, 2010. – 488 с.
4. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навчальний посібник / В.І.Гринчуцький, Е.Т.Карапетян, Б.В.Погріщук . – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2012. – 304 с.
5. Економіка підприємства: підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.
6. Економіка підприємства: підручник/ за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с.
7. Економіка підприємств: підручник / Ф. В. Горбонос [и др.]. – К.: Знання, 2010. – 463 с.
8. Економікапідприємства: підручник; за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко. – [4-те вид., перероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2009. – 816 с.
9. Економіка підприємства: навч. посіб. / [Б.Г. Шелегеда, А.Я. Берсуцький, Н.В. Касьянова, Л.В. Кравцова, Д.В. Солоха та ін.]; за ред. Б.Г. Шелегеди. – Донецьк: ДонУЕП, 2010. – 685 с.
10. Іванілов О. С. Економіка підприємства [Текст]: підручник / О.С. Іванілов. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 728 с.
11. Осипов В.І. Економіка підприємства: Підручник для студ. ви-щих учбових закладів / В.І. Осипов. / Одеський держ. економічний ун-т. – О.: Маяк, 2005. – 724 с.
12. Петрович Й.М. Економіка підприємства: підручник / А.Ф.Кіт, В.В. Кулішов та ін. За загальною редакцією Й.М. Петровича. – Львів: Магноліяплюс, 2004. – 680 с.
13. Шваб Л.І. Економікапідприємства: Навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. / Л.І. Шваб. – К.: Каравела, 2004. – 568 с.